Projekt „Budowa Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej Etap II”  realizowany w ramach działania III.4 Transport kolejowy, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 III osi priorytetowej – Transport.

Całkowita wartość projektu wynosi 237 935 572,40 zł.

Współfinansowany przez Unię Europejską, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu udzielone zostało dofinansowanie w kwocie 164 582 515,37 zł.

W ramach projektu „Budowa Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej Etap II”, Spółka Łódzka Kolej Aglomeracyjna zakupi tabor kolejowy składający się z 14 fabrycznie nowych, trzyczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych (EZT) przeznaczonych do wykonywania pasażerskich przewozów regionalnych. Pojazdy będą dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W zakresie umowy na dostawę taboru wykonawca zobowiązany będzie do świadczenia usług utrzymania technicznego pojazdów.

Dostawa I partii pojazdów (4 szt.) nastąpi do 28.10.2018 r., natomiast dostawa II partii pojazdów (10szt.) nastąpi do 28.10.2019 r.