Finansowanie projektu

Projekt „Budowa Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej Etap II” jest współfinansowany przez Unię Europejską, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Program operacyjny – Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa –  III Transport

Działanie – III. 4 Transport Kolejowy

Wartość projektu i dofinansowania

Całkowita wartość projektu wynosi 237 935 572,40 zł (słownie: dwieście trzydzieści siedem milionów dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt dwa złote, czterdzieści groszy).

Dofinansowanie w kwocie 164 582 515,37 zł (słownie: sto sześćdziesiąt cztery miliony pięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy czterysta dwadzieścia pięć złotych, trzydzieści dziewięć groszy).

Umowa o dofinansowanie projektu

Umowa o dofinansowanie projektu nr UDA-RPLD.03.04.00-10-0001/16-00 zawarta została          w dniu 20 grudnia 2016r. w Łodzi pomiędzy Województwem Łódzkim (Instytucja Zarządzająca) oraz Łódzką Koleją Aglomeracyjną spółką z ograniczoną odpowiedzialnością (Beneficjent).